Recursos a la discapacitat

Targeta acreditativa de la discapacitat
La Targeta acreditativa de la discapacitat permet acreditar de forma àgil i pràctica, davant de terceres persones, el grau de discapacitat a fi de facilitar l'accés als recursos i serveis vinculats a què es tinguin dret en l'àmbit de Catalunya.
Per a la seva obtenció, cal dirigir-se a les Oficines de Treball, Afers Socials i Famílies.
Més informació aquí.

Deducció IRPF (Declaració de la renda)
No tributen l’IRPF:
• Aquelles prestacions econòmiques reconegudes per la Seguretat Social que siguin conseqüencia d’Incapacitat Permanent Absoluta o Gran Invalidesa, les pensions per Incapacitat Permanent del règim de classes passives (quan la lesió o enfermetat hagi inhabilitat a la persona per a tota professió u ofici), les pensions d’orfandat a favor de néts/es i germans/es incapacitats/des per a tot tipus de treball, etc.
Més informació aquí.
Agència Tributàriawww.aeat.es, telèfon 901 33 55 33.

Exempció Impost de matriculació del vehicle
Les persones amb discapacitat tenen dret a tramitar l'exempció de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (IEDMT) del seu vehicle.
Més informació aquí (Ajuntament de Barcelona).

Impost de donacions i successions
Es pot aplicar a la base imposable una reducció del 90% de l’import que excedeixi l’import màxim fixat per a tenir la consideració de rendiments del treball del discapacitat.
Més informació aquí.
Agència Tributària de Catalunyaatc.gencat.cat, telèfon 012.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
El tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge habitual d’una persona amb consideració legal de discapacitat és del 5%.
Per saber-ne més pots consultar l’article 6 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, fent clic aquí.
Agència Tributària de Catalunyaatc.gencat.cat, telèfon 012.

Exempció impost de circulació
Aquest tipus d’excempció dependrà de la normativa vigent del nostre municipi.
Per exemple, aquelles persones residents a Barcelona han de saber que les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % poden sol·licitar l'exempció de l'impost de circulació.

Targeta de transport públic
A Barcelona existeix la targeta Rosa que facilita una sèrie de descomptes i avantatges en diversos establiments i entitats de Barcelona i de l’àrea metropolitana. També permet viatjar gratuïtament o amb una tarifa reduïda de transports públics que operen a la zona tarifària 1 del Sistema ATM integrat d’autobús TMB, Ferrocarrils de la Generalitat, Metro, Tambaix, Trambesós i Funicular de Montjuïc. Poden obtenir aquesta targeta les persones amb discapacitat igual o superior al 33% que compleixin els barems referents a les unitats familiars. Més informació aquí.

Passi d’acompanyant
Acredita al seu posseidor a fer ús del transport públic col•lectiu de la zona 1 amb un acompanyant que no haurà de pagar el viatge.
Més informació aquí.

Descomptes en la compra de bitllets dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Més informació aquí.
93 205 15 15

Gràcies a la “Tarjeta Dorada” de Renfe, les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% tenen dret a descomptes en l’adquisició de bitllets de transport de RENFE. Si el grau de discapacitat és igual o superior al 65% poden ser acompanyats per una altra persona a la qual se li aplicarà el mateix descompte.
Més informació aquí.

Pensió no contributiva
Es tracta d’una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones d'entre divuit i seixanta-cinc anys afectades per una discapacitat permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.
Més informació aquí.
També pots fer-nos les teves consultes a laboral@b1b2b3.org.

Pensió complementària de la PNC
Les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva que resideixin a Catalunya, no realitzin activitat laboral, puguin demostrar un nivell d'ingressos determinat i no siguin usuàries d'una prestació de serveis d'acolliment residencial, de salut o sociosanitari, de caràcter permanent, poden sol·licitar una pensió complementària a la pensió no contributiva.
Més informació aquí.

Complement de lloguer per a titulars de la PNC
Per ser beneficiaris d’aquest complement s’ha de complir els següents requisits:
• Tenir reconeguda una PNC de la Seguretat Social.
• No tenir habitatge en propietat.
• Ser el titular del contracte d’arrendament.
• No tenir relació conyugal o anàloga, ni parentiu fins al tercer grau amb l’arrendador de l’habitatge.
• Tenir fixada la residència, com a domicili habitual, un habitatge de lloguer amb un contracte de lloguer superior a un any i haver residit en aquesta els 180 dies immediatament anteriors).
Per sol·licitar aquest complement, fes clic aquí.

Prestació per fill/a a càrrec
Es reconeix per cada fill/a al càrrec afectat/da amb una discapacitat.
En el cas de menors de 18 anys, la discapacitat pot ser de qualsevol grau però per als majors d’edat ha de ser de 65% o més.
Entre els requisits, cap dels progenitors/tutor tingui dret a prestacions d’aquesta naturalesa a qualsevol altre règim de protecció social, que el fill o filla no disposi d’ingressos per treball lucratiu superiors al SMI, que convisqui amb els beneficiaris de la prestació i que en depenguin econòmicament.
La sol·licitud s’ha de fer a través de l’INSS.
Més informació aquí.

Reducció de l'IVA en la compra del vehicle
Quan es realitza la compra d’un vehicle a motor destinat a transportar una persona amb discapacitat i mobilitat reduïda es podrà aplicar l’IVA reduït del 4%, tant si la persona amb discapacitat serà el conductor com si no.
Quan es tracti d’una família nombrosa amb 2 o més fills, sempre que un d’aquests tingui discapacitat es podrà aplicar una reducció del 50% de l’IVA.
La reducció del 4% també s’aplicarà al cost  de les reparacions en funció del tipus de vehicle.
Això sí, es tractarà de vehicles especialment construïts o adaptats per al transport de persones amb discapacitat.
Més informació aquí.

Ajudes PUA (Programa d’ajudes d’atenció social a persones amb discapacitat)
Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.
Més informació aquí.

Targeta d’aparcament segons agudesa visual (no reserva d’estacionament) = ó > 75% visual
Es tracta d’una targeta per a no-conductors, que facilita la possibilitat d’estacionar a aquells vehicles que transporten a una persona amb discapacitat per tal de millorar la seva mobilitat.
Més informació aquí.

Informació i assessorament d’ajudes tècniques i accessibilitat del Centre d’Autonomia Personal SIRIUS
És un servei gratuït d’informació i assessorament per a l’autonomia personal i l’accessibilitat de l’entorn.
Més informació aquí.

Títol de família nombrosa (dos fills o més) o de família monoparental de categoria especial
En el cas de fills/es amb discapacitat, es considera família nombrosa aquella formada per 1 o 2 ascendents amb 2 fills o filles (comuns o no), sempre que algun d’aquests fills o filles tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estigui incapacitat per treballar.
També es considera nombrosa aquella família amb 2 fills/es quan els ascendents tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% cadascun o un/a d’ells/es tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65% o estiguin incapacitats per treballar.
Els/les fills/es han de tenir menys de 21 anys (26 si estan cursant estudis) o una incapacitat per treballar. El límit d’edat no s’aplica per als fills/es amb discapacitat.
És necessari que els/les fills/es convisquin amb un dels progenitors o tutors legals i dependre econòmicament d’aquests.
Més informació aquí.

Àmbit educatiu (beques centres ensenyament, taxes universitat, reserva de places, adaptació  accés universitat…)
Per tal de facilitar i garantir l’accés a l’educació, les persones amb discapacitat tenen dret a l’exempció del preu públic de llars d’infants i dels preus dels serveis acadèmics universitaris a les universitats públiques.
Segons el Decret 131/2018 de 26 de juny de preus de matrícules i serveis acadèmics dels ensenyaments oficials de les universitats públiques catalanes, els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% documentalment justificada tenen dret a l'exempció total dels preus fixats per aquest Decret (Article 13.1 ).
Es reserva un 5% de les places a les universitats públiques per a estudiants amb un grau de discapacitat reconeguda del 33% o més.
També tenen dret a rebre ajuts els i les alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per motiu de discapacitat.
Per sol·licitar aquests ajuts, fes clic aquí.

Farmàcia gratuïta (prestació derivada de la LISMI)
Les persones amb discapacitat, en funció de la seva condició econòmica i del seu grau de discapacitat poden acollir-se a l’exempció del copagament farmacèutic o a una reducció del 10% del preu de venda del producte, amb un límit màxim d’aportació mensual per usuari.

Subsidi de mobilitat (prestació derivada de la LISMI)
Per atendre despeses originades de desplaçaments fora del domicili habitual per a persones amb greus dificultats per utilitzar els transports col·lectius.
Cal tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% i superar el barem de mobilitat.
No tenir un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% i superar el barem de mobilitat.
No tenir uns ingressos superior al 70% de l’IPREM (percentatge que s’incrementarà un 10% per cada persona a càrrec del titular o per ser una persona depenent de la unitat familiar, sempre sense superar el 100% de l’IPREM).
No ser titular de la Seguretat Social en situació d’alta.